måndag 16 november 2009

Vernissage fredag 20 november


Karolina Erlingsson, scenario, 2009. Site specific installation.
“[…] the Storyteller takes what he tells from experience –his own or that reported by others. And he in turn makes it the experience of those who are listening to his tale.”

Ur: The Storyteller av Walter Benjamin.

(Text in English follows)

I verket scenario arbetar Karolina Erlingsson med frågor kring speglingar och förhållandet mellan lyssnare och berättare, två roller i symbios som vi både kan tilldelas och anta. Ibland med vilja, ibland inte. I den platsspecifika installationen bestående av speglar placeras lyssnaren på scenen, eller är det kanske berättaren? Erlingsson gör gallerirummet visuellt otillgängligt, den vita kuben blir till en förnimmelse. De dolda rummen tydliggörs. Trapphuset, likt ett förmak till gallerirummet, reflekteras och betraktaren blir en del av verket – ett scenario uppstår. Ett speglande rum kan stå som symbol för längtan, kanske efter ett annat bakomliggande rum med andra premisser, en annan tillvaro. En spegling kan också uppfattas som en avbild av det absoluta och flyktiga nuet. Erlingsson vill sätta fokus på berättelser i periferin, hur de små detaljerna för historien vidare. En berättelse kan vara en inre dialog, att föreställa sig själv i olika scenarier, mötet med sina olika jag. Ibland kan man försöka komma åt något i sig själv - är det att finna i rollen som berättaren eller lyssnaren? Det bakomliggande rummet, som kan liknas vid det undermedvetna, talar tillbaka likt ett eko. Speglingen sker även audiellt som en del av installationen. Det återspeglade trapphuset med in- och utgångar blir till en scen där människor kommer och går, var och en med sin unika historia, tolkning och roll. En idé med scenario är att frigöra berättelsen och uppmärksamma de små förändringarna i sig själv och i omgivningen - antingen kan vi välja att stanna vid reflektionen och tolkningen, eller gå vidare mot en ny handling.

Karolina Erlingsson (f. 1980) examinerades 2008 från Malmö konsthögskola. Hon arbetar med olika medier såsom installation, foto, video, text, ljud och teckning.

MISSA INTE!
Under öppningen kommer disharmonium act att framföras kl. 21.00


För mer information vänligen besök www.karolinaerlingsson.com

Varmt välkomna
Anna Norberg, curator

In english

“[…] the Storyteller takes what he tells from experience –his own or that reported by others. And he in turn makes it the experience of those who are listening to his tale.”

From: The Storyteller av Walter Benjamin.

In the work scenario Karolina Erlingsson deals with questions concerning mirror-images and the relationship between listener and narrator, two roles in symbiosis that can be both assigned to us and that we can assume for ourselves, sometimes intentionally, sometimes not. In the site-specific installation consisting of mirrors the listener is placed on stage, or is it perhaps the narrator? Erlingsson makes the gallery-space visually inaccessible, the white cube becomes a sensation. The concealed spaces are clarified. The stairway, like an anteroom to the gallery space, is reflected and the viewer becomes a part of the piece – a scenario occurs. A reflecting room can be a symbol of longing, perhaps for another room behind the first, with other premises, other existences. A reflection can also be understood as an image of the absolute and fleeting present. Erlingsson wants to put focus on the stories in the periphery, how the small details impel the story forward. A story can be an inner dialogue, to imagine oneself in different scenarios, encounters with ones many selves. Sometimes one can attempt to reach something within oneself – can it be found in the role of the narrator or the listener? The room behind the first, which can be compared to the unconscious, speaks back like an echo. The reflection also occurs via audio as part of the installation. The reflected stairway with entrances and exits becomes a stage where people come and go, each with their own unique history, interpretation and role. One purpose with scenario is to free the story and to bring attention to the small details within oneself and the surroundings – either we can choose to stay with the reflection and its interpretation, or we can continue towards a new act.

Karolina Erlingsson (born 1980) graduated from Malmö Art Academy in 2008. She works with various media such as installation, photography, video, text, sound and drawing.

DON’T MISS – During the opening disharmonium act will be performed at 21.00.

For more information please visit www.karolinaerlingsson.com

A Warm Welcome
Anna Norberg, curator


Inga kommentarer: